Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY LOKÁTORY.CZ

1.1. Služba Lokátory.cz (dále jen „Služba“) umožňuje svým uživatelům (dále jen „Uživatel Služby“) monitorovat pohyb vozidel, zjišťovat jejich polohu, vyhodnocovat průběh jednotlivých jízd a generovat na základě získaných dat elektronickou knihu jízd.

1.2. Data o jízdě a poloze vozidla jsou z HW jednotky (satelitní palubní jednotka) umístěné ve vozidle přenášena pomocí GPRS/CSD na server (úložiště dat) provozovaný společností Tango spol. s r.o., IČO 60113880 (dále jen „Poskytovatel Služby“), kde jsou ukládána do databáze. V HW jednotce vozidla musí být umístěna SIM karta s tarifem podporujícím alespoň některý z výše uvedených způsobů přenosu dat. SIM karta může být ve vlastnictví Poskytovatele Služby nebo ve vlastnictví Uživatele Služby.

1.3. V případě dodávky SIM karty spolu s HW jednotkou zůstává tato SIM karta v majetku Poskytovatele Služby a je Uživateli Služby zapůjčena na dobu zaplaceného předplatného. Po tuto dobu je Uživatel Služby povinen SIM kartu chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Tato SIM karta nesmí být použita k jiným účelům. Zneužití SIM karty se považuje za závažné porušení práv a povinností Uživatele Služby, v jehož důsledku je Poskytovatel Služby oprávněn SIM kartu okamžitě blokovat a poskytování Služby přerušit. Uživatel Služby nese po dobu trvání předplatného odpovědnost za poškození, ztrátu, zničení či zneužití SIM karty, která mu byla zapůjčena, a je povinen nahradit způsobenou škodu.

1.4. Na SIM kartách, dodávaných spolu s HW jednotkou, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele Služby, není umožněno zjišťování polohy vozidel a přenosy údajů mimo území ČR, s výjimkou toho případu, kdy má Uživatel Služby předplacen také provoz v Roamingu (Tarif 2 - země Evropy mimo Rusko). V případě změny SIM karty je pro zajištění správného fungování Služby nutné, aby Uživatel Služby informoval Poskytovatele Služby o změně telefonního čísla SIM karty.

1.5. Uživatel Služby má přístup k údajům o svých vozidlech a knize jízd přes webové rozhraní pomocí veřejné internetové sítě (dále jen Rozhraní). Svoji identitu při přístupu na Rozhraní prokazuje pomocí uživatelského jména a hesla přiloženého k HW jednotce.

1.6. Služba využívá systém GPS pro určení polohy a rychlosti pohybu vozidla. Tato technologie umožňuje relativně velmi přesnou lokalizaci, kdy se odchylka od skutečnosti pohybuje v řádu několika procent. Přenos dat je realizován pomocí GPRS nebo CSD datových přenosů. Technologii přenosu data z HW jednotky si Uživatel Služby vybírá při volbě měsíčního tarifu a je možno ji po dohodě s Poskytovatelem Služby změnit.

1.7. V případě nutnosti je možné provést dotaz na aktuální polohu vozidla i prostřednictvím webového rozhraní (server zasílá SMS do HW jednotky a tato sdělí svoji polohu taktéž pomocí SMS). Maximální měsíční počet zjištění aktuální polohy vozidla formou SMS komunikace je omezen s ohledem na výši předplatného, které si Uživatel Služby vybral.

1.8. Rozhraní umožňuje Uživateli Služby vkládat i údaje o čerpání pohonných hmot. Na základě takto vložených údajů a GPS údajů o provozu vozidla Rozhraní zpracovává statistiky týkající se spotřeby jednotlivých vozidel. Přesnost těchto údajů závisí především na korektnosti vkládání informací o tankování vozidla.

1.9. Rozhraní umožňuje zobrazit jednotlivé jízdy na mapových podkladech západní a střední Evropy. Práva a licence pro další využívání mapových podkladů nejsou součástí Služby.

1.10. Přesnost evidence ujetých kilometrů je závislá na chybovosti použité GPS technologie, charakteru projížděných tras a jízdě vozidla. Absolutní chyba je částečně korigována pomocí opravného koeficientu počítaného z údajů tachometru vozidla zadávaných Uživatelem Služby do systému. Pro správnou funkci automatické korekce je třeba zadávat stav tachometru nejméně 1x měsíčně.

1.11. Poskytovatel Služby zajišťuje, že data na serveru (úložišti dat) budou pro Uživatele Služby archivována po dobu 24 měsíců od jejich pořízení, poté budou data odstraněna.


2. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY

2.1. Pult centrální ochrany (dále jen „PCO“) je volitelná nástavba Služby, kterou se rozumí zajištění nepřetržité dálkové dohledové služby, nepřetržité pohotovosti k zásahu a dále pak vlastní bezpečnostní zásah na základě přijetí žádosti ze strany Uživatele Služby PCO nebo Uživatelem Služby písemně pověřených oprávněných osob.

2.2. Sjedná-li si Uživatel Služby využívání nástavby PCO, stává se tato nedílnou součástí Služby.

2.3. Dispečink PCO je oprávněn pro zajištění činností specifikovaných v článku 2.1. využívat informace o vozidlech a jejich poloze prostřednictvím rozhraní Služby.

2.4. Uživatel Služby nebo jím pověřená oprávněná osoba jsou povinni se při komunikaci s dispečinkem PCO (tel. 24 24 90 114, nepřetržitý provoz) hlásit vždy pod svým uživatelským jménem, identifikačním číslem (přidělené jako ID ke Službě PCO), bezpečnostním heslem (zvolené při registraci) a s dalšími údaji, které se týkají zásahu u vozidla.

2.5. Uživatel Služby není oprávněn měnit identifikátor a název HW jednotky v Rozhraní Služby.

2.6. Služba PCO je poskytována po celém území České republiky a v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

2.7. Bezpečnostní zásah není obsažen v ceně předplatného. Vyžádá-li si Uživatel Služby nebo jím pověřená oprávněná osoba bezpečnostní zásah, zavazuje se Uživatel Služby za tento úkon uhradit poplatek dle platného ceníku Poskytovatele Služby, a to do 14 dnů na základě zaslaného daňového dokladu.

2.8. Poskytovatel Služby je oprávněn v případě porušení povinnosti stanovené v článku 2.7. omezit nebo zastavit poskytování služeb a zbývající předplatné využít k uspokojení vzniklé pohledávky.

 

3. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE SLUŽEB

3.1. Poskytovatel Služby se zavazuje poskytnout Uživateli Služby Službu sestávající z aktivace účtu na serveru (úložišti dat), zprovoznění datových přenosů mezi serverem (úložištěm dat) a HW jednotkou a poskytnutí autorizačních údajů nutných pro práci s Rozhraním.

3.2. Poskytovatel Služby bude vyvíjet přiměřené úsilí k zachování trvalé dostupnosti Služby, mimo plánovaných odstávek. Poskytovatel Služby je oprávněn omezit poskytování Služby na dobu nezbytně nutnou k údržbě systému či upgrade serveru. Poskytovatel Služby bude o těchto plánovaných odstávkách Uživatele Služby v předstihu informovat na svých webových stránkách.

3.3. Poskytovatel Služby se zavazuje neposkytnout datové údaje o vozidlech Uživatele Služby bez písemného souhlasu Uživatele Služby třetím osobám, s výjimkou těch, kde tuto součinnost ukládá zákon, a v případě že Uživatel Služby využívá nástavbu PCO, také s výjimkou těch, kteří pro Poskytovatele Služby smluvně zajišťují činnosti popsané v bodě 2.1.

3.4. Uživatel Služby bere na vědomí, že Poskytovatel Služby bude po dobu trvání smluvního vztahu zpracovávat jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a k tomuto dává Uživatel Služby svůj souhlas.

3.5. Pokud Uživatel Služby zruší Službu nebo poskytování této Služby bude pozastaveno z důvodů nevyrovnaných závazků na straně Uživatele Služby, resp. v případě zneužití zařízení Poskytovatele Služby, Poskytovatel Služby není povinen zpřístupnit Uživateli Služby data o provozu vozového parku Uživatele Služby za dobu využívání Služby.

3.6. Poskytovatel Služby poskytuje záruku na HW jednotky po dobu 24 měsíců. Záruční doba všem osobám, používajícím HW jednotku a Služby za účelem podnikání v režimu obchodního zákoníku, je záruční doba stanovena na základě dohody s Uživatelem Služby - podnikatelem, resp. záručním listem. S případnými reklamacemi je Uživatel Služby povinen se obracet na Poskytovatele Služby, se kterým dohodne další postup reklamace.

3.7. Poskytovatel Služby není odpovědný za výpadky Služby, a to včetně nástavby PCO, které vzniknou v důsledku výpadku internetového spojení, nedostupnosti/odstínění GPS/GSM signálu nebo záměrného poškození HW jednotky ze strany Uživatele Služby nebo třetí osoby.

3.8. Poskytovatel Služby není zodpovědný za případné škody zapříčiněné poskytnutím autorizačních údajů Uživatele Služby třetím osobám.

3.9. Poskytovatel Služby se zavazuje zpřístupnit Rozhraní Služby Uživateli Služby po zaplacení předplatného. Rozsah zpřístupněných služeb Rozhraní je specifikován při zakoupení předplatného. Doba zpřístupnění je dána délkou zakoupeného předplatného.

3.10. Po vypršení předplatného je Uživateli Služby umožněn přístup na Rozhraní Služby ještě po dobu 30 dnů, zobrazovány jsou však pouze údaje o vozidlech do data vypršení předplatného.

3.11. Po zakoupení předplatného na další období je přístup ke službě obnoven v rozsahu nově zakoupeného předplatného. Má se za to, že nově zakoupené předplatné začíná běžet následujícím dnem bezprostředně po vypršení předplatného předchozího, a to i v případě, že nové předplatné bylo zakoupeno až po tomto datu.

3.12. Nedojde-li k prodloužení/zakoupení předplatného nejpozději do 30 dnů od vypršení předplatného, má se za to, že Uživatel Služby již nemá o poskytovanou Službu zájem a tato může být ukončena.

 

4. PRÁVA, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE SLUŽBY

4.1. Uživatel Služby se zavazuje nezasahovat fyzicky do HW jednotky určené pro Službu. Pokud Uživatel Služby obdrží balení HW jednotky určené pro Službu před její samotnou instalací do vozidla, není oprávněn toto balení otevřít ani jinak narušit, s výjimkou případů u tzv. Prodejního balení (viz níže). Pokud dojde k otevření nebo narušení originálního balení HW jednotky, ztrácí Uživatel Služby nárok na montáž v autorizovaném servisním středisku, jakož i záruku vztahující se k HW jednotce.

4.2. Uživatel Služby, je-li monitorované vozidlo užíváno třetí osobou, je povinen upozornit tuto osobu na to, že Poskytovatel Služby ví a zaznamenává, kde se monitorované vozidlo nachází, a je taktéž povinen zajistit si souhlas této třetí osoby s tím, že pohyb vozu, ve kterém byla instalována HW jednotka, bude monitorován Poskytovatelem Služby.

4.3. Uživatel Služby se zavazuje, že nepoužije žádné zařízení nebo software, které by vedlo k narušení funkčnosti Služby. Uživatel Služby se dále zavazuje, že neprovede žádný zásah do nastavení HW jednotky, nebude sám měnit nastavené parametry, neumožní přístup na Rozhraní neoprávněným osobám, nezveřejní přístupové údaje na Rozhraní ani nebude používat Službu tak, aby se nadměrně zatížila infrastruktura Poskytovatele Služby a/nebo infrastruktura Služby.

4.4. Uživatel Služby bere na vědomí, že je mu Služba dle těchto podmínek poskytována jako konečnému spotřebiteli a že není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele Služby tuto Službu poskytovat za úplatu nebo bezúplatně třetím osobám.

4.5. Uživatel Služby je povinen sdělit identifikační PIN HW jednotky (pokud při instalaci dojde k jeho změně) technickému specialistovi Poskytovatele Služby, pouze pokud je to nezbytně nutné pro zajištění funkčnosti Služby.

4.6. Přístupové heslo Uživatele Služby si tento změní neprodleně po prvním přihlášení k Rozhraní Služby.

4.7. Aktivací Služby souhlasí Uživatel Služby s podmínkami, za nichž je Služba poskytována.

4.8. Uživatel Služby je povinen zajistit provedení instalace HW jednotky v servise autorizovaném Poskytovatelem Služby. V případě, pokud bude HW jednotka instalována jiným nežli autorizovaným servisem, může dojít k chybné instalaci a Poskytovatel Služby nemůže ručit a ani neručí za bezchybnou funkci HW jednotky. Poskytovatel Služby nenese ani odpovědnost za vady způsobené neodbornou instalací HW jednotky v případě, že je instalace zajišťována jiným nežli autorizovaným servisem.

4.9. Uživatel Služby bere na vědomí, že na SIM kartách, dodávaných spolu s HW jednotkou, které jsou ve vlastnictví Poskytovatele Služby, není umožněno zjišťování polohy vozidel a přenosy údajů mimo území ČR, s výjimkou toho případu, kdy má Uživatel Služby předplacen také provoz v Roamingu (Tarif 2 - země Evropy mimo Rusko). Pokud se budou vozidla pohybovat mimo vymezená území ve vztahu k předplacenému tarifu, je Uživatel Služby povinen uhradit dodatečné náklady na přenos dat dle vyúčtování, které mu Poskytovatel Služby zašle vždy po skončení kalendářního měsíce.

4.10. Uživatel Služby odpovídá za následky způsobené Poskytovatelem Služby v rámci plnění úkolů z podnětu Uživatele Služby, resp. jeho pokynu či jeho jiného jednání.

4.11. Uživatel Služby je povinen neprodleně informovat Poskytovatele Služby o změnách všech svých údajů uvedených při registraci.

4.12. Uživatel Služby se zavazuje uchovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s realizací Služby, s výjimkou informací volně dostupných.

5. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PRODEJE PŘEDPLACENÝCH BALÍČKŮ

5.1. Předplaceným balíčkem se rozumí produkt pod obchodním označením FleetLock Security Pack (dále jen „Prodejní balení“).

5.2. Prodejní balení FleetLock Security Pack obsahuje hardware potřebný pro poskytování Služby Lokátory.cz (dále jen „Služba“), poukázku na aktivaci Služby a poukázku na bezplatnou montáž u některého z  autorizovaných montážních partnerů Poskytovatele Služby.

5.3. Služba je předplacena na dobu 6 měsíců s datem platnosti ode dne provedení aktivace Služby.

5.4. Uživatel Služby se zavazuje nezasahovat fyzicky do HW jednotky určené pro Službu. Pokud Uživatel Služby obdrží balení HW jednotky určené pro Službu v rámci Prodejního balení, je oprávněn toto balení otevřít za účelem použití poukázky na aktivaci Služby, jiným způsobem nesmí balení HW jednotky narušit či poškodit.

5.5. Pro aktivaci Služby a provedení bezplatné montáže HW jednotky do vozidla je nutné, aby se Uživatel Služby zaregistroval na webových stránkách www.lokatory.cz, poskytl Poskytovateli Služby údaje nutné pro provoz Služby a dal souhlas s obchodními podmínkami. Zároveň je nezbytné, aby vyplnil údaje, umožňující provedení odborné montáže u některého z  autorizovaných partnerů.

5.6. Platnost poukázky na aktivaci předplacené Služby a poukázky na autorizovanou montáž je časově omezena. Platnost obou poukázek je 1 rok od okamžiku vystavení. Konec platnosti poukázek je viditelně vyznačen na Prodejním balení.

5.7. Součástí předplacené Služby, tj. Prodejního balení, je služba Pultu Centralizované Ochrany (dále jen „Služba PCO“). Tato Služba PCO je volitelná a Uživatel Služby má tedy možnost ji neaktivovat. V takovém případě ztrácí nárok na bezplatnou aktivaci Služby PCO a bezplatné využívání Služby PCO v budoucnu.

5.8. Uživatel Služby PCO se zavazuje poskytnout pravdivě veškeré údaje nezbytně nutné pro provoz této služby.

5.9. Uživatel Služby má možnost využívat Službu Lokátory.cz anonymně. V takovém případě však nelze aktivovat Službu PCO a Uživateli Služby nelze vydat potvrzení o montáži HW jednotky do vozidla (anonymní aktivace Služby bez PCO = ztráta nároku na bezplatnou aktivaci Služby PCO v budoucnu).

5.10. Po provedení registrace a vyplnění všech nezbytných údajů bude Uživatel Služby kontaktován Poskytovatelem Služby, aby s ním upřesnil termín montáže HW jednotky. Termín montáže je poté nutné ze strany Uživatele Služby závazně potvrdit prostřednictvím elektronické pošty. Zrušit takto dohodnutý termín je možné s minimálním předstihem 24 hodin. Pokud Uživatel Služby zruší dohodnutý termín s menším předstihem než 24 hodin, poukázka na bezplatnou montáž HW jednotky propadá. Montáž se poté řídí cenami uvedenými v aktuálním ceníku, uvedeném na www.lokatory.cz.

5.11. Kromě služeb, které jsou předplaceny v rámci Prodejního balení, si může Uživatel Služby objednat i další doplňkové funkce a služby, stejně jako má možnost dohodnout si individuální termín a místo montáže HW jednotky do vozidla - ceny těchto nadstandardních služeb se řídí ceníkem uvedeným na www.lokatory.cz.

5.12. Využívání Služby se dále řídí obchodními podmínkami systému Lokátory.cz.

6. PLATNOST A ÚČINNOST AKTUÁLNÍ NABÍDKY – LOKÁTORY.CZ

6.1. Rozsah aktuální nabídky a cena Služby „Lokátory.cz“ může být podle potřeby měněna nebo rušena. Případné cenové změny a úpravy se netýkají již zakoupeného předplatného.

6.2. V případě změny je Poskytovatel Služby povinen o této změně Uživatele Služby vhodným způsobem informovat. Informace o změnách jsou zveřejňovány na adrese www.lokatory.cz.

7. KOUPĚ HW JEDNOTKY, OBJEDNÁVKA SLUŽBY

7.1. Zájemce o koupi HW jednotky, která je dodávána v balíčku společně s poukázkou na aktivaci Služby a poukázkou na bezplatnou montáž u některého z  autorizovaných montážních partnerů Poskytovatele Služby, zakoupí tuto u autorizovaného partnera Poskytovatele Služby nebo prostřednictvím elektronického obchodu.

7.2. Pro aktivaci Služby je nezbytné přihlášení do systému. Pro aktivaci služby v rámci Prodejního balení je nutné, aby se Uživatel Služby zaregistroval na webových stránkách www.lokatory.cz a poskytl Poskytovateli Služby údaje nutné pro provoz Služby a dal souhlas s obchodními podmínkami.

7.3. V případě zakoupení Prodejního balení prostřednictvím elektronického obchodu má zájemce právo obdržené Prodejní balení vrátit zpět prodejci, tedy od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí Prodejního balení pouze v případě, že dosud nedošlo k otevření ani jinému narušení Prodejního balení (např. poškození či sejmutí bezpečnostních prvků). Zájemce doručí na vlastní náklady a riziko nepoškozené Prodejní balení na adresu prodejce. Zájemce ve vlastním zájmu Prodejní balení zabalí do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zaplacená kupní cena bude poté zájemci vrácena na jím uvedené platební místo do 30 dnů ode dne obdržení Prodejního balení za podmínky, že zásilka byla prodejci doručena nepoškozená.

8. REKLAMACE

8.1. Práva z odpovědnosti za vady Uživatel Služby uplatňuje u Poskytovatele Služby, resp. u prodejce, u kterého byla HW jednotka či Služba zakoupena, případně přímo u některého ze středisek autorizovaných Poskytovatelem Služby. Autorizované Středisko určené k opravě je povinno opravu provést ve lhůtě dohodnuté při prodeji věci mezi prodejcem a Uživatelem Služby.

8.2. Uživatel Služby prokáže původ HW jednotky při záruční opravě předložením dokladu o koupi a záručního listu.

8.3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se autorizovaný prodejce či autorizované středisko s Uživatelem Služby nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Uživateli Služby přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

8.4. V případě, kdy je potřeba zboží zaslat autorizovanému prodejci nebo autorizovanému servisnímu středisku, Uživatel Služby doručí na vlastní náklady a riziko vadné zboží na adresu autorizovaného servisu či provozovny autorizovaného prodejce. Uživatel Služby ve vlastním zájmu zboží zabalí do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Doporučuje se zabalit do původního obalu, nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně příruček, kabelů a veškerého ostatního příslušenství. Uživatel Služby prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi a záručního listu.

8.5. Autorizovaný servis po řádném vyřízení reklamace vyzve Uživatele Služby k převzetí opraveného zboží. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha zboží), má Uživatel Služby právo na výměnu zboží.

8.6. Poskytnutá záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

9. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (zákon č. 513/1991 Sb.).